Ochrana osobných údajov

V spoločnosti EMERALD s.r.o. (IČO: 46067329) sa zaväzujeme chrániť súkromie našich zákazníkov a dodávateľov. Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov, platné od 25. mája 2018, sa vzťahujú na webovú stránku www.emerald.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť EMERALD s.r.o. Naše pravidlá ochrany osobných údajov ďalej v texte vysvetľujú, ako spracúvame osobné údaje vami poskytnuté alebo získané pri návšteve uvedenej webovej stránky. Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať, preto vám odporúčame ich pravidelnú kontrolu.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Pri prevádzke a správe našej webovej stránky môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:
  1. Informácie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Napríklad, ak použijete náš registračný formulár.
  2. Informácie, ktoré nám poskytnete pri akejkoľvek komunikácii s nami.

Používanie cookies

Naše webové stránky, ktoré sa nachádzajú na adrese www.emerald.sk, nepoužívajú cookies a ani nezhromažďujú údaje o vašej IP adrese.

Používanie zhromaždených údajov

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme využívame pre účely poskytovania našich služieb. Okrem toho môžeme tieto údaje použiť na niektorý/niektoré z nasledujúcich účelov:
  1. Poskytnúť vám informácie, ktoré od nás požadujete v súvislosti s našimi službami.
  2. Poskytnúť vám informácie týkajúce sa iných produktov alebo služieb, ktoré vás môžu zaujímať. Takéto dodatočné informácie vám poskytneme iba vtedy, ak ste s tým vopred súhlasili.
  3. Informovať vás o všetkých zmenách našej webovej stránky a služieb.
  4. Dodržiavať zo zákona vyplývajúce požiadavky a postupy, požiadavky od verejných a štátnych orgánov, príslušné technické normy, ako aj požiadavky vyplývajúce z našich interných predpisov.
Tieto údaje môžeme použiť aj inými spôsobmi, o ktorých vás budeme informovať v priebehu ich zhromažďovania. 

Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejníme iným stranám ako je uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a to iba v prípade nižšie uvedených okolností:
  1. Ak sme zo zákona povinní zverejniť vaše osobné údaje.
  2. V prípade, že tak vyžaduje dodatočná ochrana pred podvodmi a súvisiace opatrenia na zníženie rizík podvodu.

Odkazy tretích strán

Príležitostne môžeme na tejto webovej stránke zahrnúť odkazy na tretie strany. Ak takýto odkaz uvedieme, neznamená to, že podporujeme alebo schvaľujeme pravidlá ochrany osobných údajov webovej stránky, na ktorú sa tento odkaz vzťahuje. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na takýto odkaz, by ste si mali skontrolovať aj pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Bezpečnostné opatrenia

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie a pravidelne kontrolujeme zraniteľnosť nášho systému. Permanentne pracujeme na zlepšovaní bezpečnostných opatrení a aktualizujeme naše pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s vývojom v oblasti bezpečnostných technológií.

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom akejkoľvek záležitosti súvisiacej s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo vzniesť námietku.