Preklady, tlmočenie a editácia

Štandardné a úradné preklady z/do anglického jazyka, konsekutívne tlmočenie, korektúry a editácia.

Preklady sa delia na štandardné a úradné (s okrúhlou pečiatkou). Cenu štandardných prekladov účtujeme za zdrojové slovo/normostranu originálneho textu a cenu úradných prekladov za normostranu preloženého textu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR.

Okrem prekladov poskytujeme úpravy a lokalizáciu (adaptácia preloženého textu pre konkrétne lingvistické, kultúrne a technické požiadavky cieľového trhu) textov na mieru a konsekutívne tlmočenie z/do anglického jazyka. Ako špeciálnu službu ponúkame prípravu a korektúry anglických CV a motivačných listov.

Preklady a tlmočenie

 • Preklady technických manuálov, noriem, smerníc, webových stránok, propagačných alebo reklamných materiálov, ako aj literatúry a žurnalistických textov. Preklady právnych textov a zmlúv, finančných a účtovných dokumentov, lekárskych správ, farmaceutických, technických a zdravotníckych štúdií. K eliminácii syntaktických alebo pravopisných chýb, nesprávneho slovosledu, či prípadného vynechania textu používame pri všetkých našich prekladoch pravidlo štyroch očí.

 • Konsekutívne tlmočenie z/do anglického jazyka, ktoré sa používa pri obchodných rokovaniach, diplomatických návštevách alebo telefonickom kontakte. Tlmočník po vypočutí krátkeho ústneho prejavu rečníka pretlmočí obsah hovoreného slova do cieľového jazyka.

Úradné anglické preklady

 • Úradne osvedčené preklady z/do anglického jazyka vypracované a dodané priamo úradným prekladateľom. Ceny bez agentúrnych prirážok v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR.

 • Úradný preklad sa vyhotovuje v listinnej podobe tak, že sa trikolórou zviaže originál/overená kópia/bežná kópia zdrojového dokumentu a výtlačok prekladu do požadovaného (cieľového) jazyka, spolu s prekladateľskou doložkou, odtlačkom okrúhlej pečiatky a podpisom úradného prekladateľa. V prípade, že klient potrebuje aj elektronickú verziu prekladu, poskytneme mu ju zdarma v rámci ceny listinného vyhotovenia prekladu.

 • Elektronická verzia prekladu obsahuje všetky náležitosti listinného úradného prekladu, vrátane prekladateľskej doložky, okrúhlej pečiatky a podpisu prekladateľa. Vyhotovíme ju zoskenovaním všetkých strán prekladu do jedného súboru PDF, ktorý klientovi zašleme na požadovanú emailovú adresu.

Korektúry a editácie

 • Poskytujeme tri stupne úprav anglicky písaných textov v závislosti od kvality angličtiny a požiadavky klienta:

  Korektúry - služba je určená pre rodených anglických hovorcov, ktorých texty už boli editované a sú kvalitatívne vo finálnej fáze pred odovzdaním. V rámci služby Korektúry posudzujeme všetky aspekty textu vrátane jeho celistvosti, formátu, štýlu, interpunkcie a gramatiky.

 • Štandardná editácia - služba je určená pre autorov so skúsenosťami v oblasti písania anglických textov, ktorí potrebujú odborné posúdenie a editáciu svojej práce rodeným anglickým hovorcom. V rámci služby Štandardná editácia sa zameriavame na korekcie gramatických chýb, vetnej väzby, výberu slov a štruktúry viet.

 • Editácia na mieru - služba je určená pre začínajúcich autorov a autorov, ktorí chcú publikovať v anglických časopisoch a ich rodný jazyk nie je angličtina. V rámci služby Editácia na mieru sa nezameriavame iba na jazyk a syntax textu, ale taktiež posudzujeme a editujeme jeho obsah a štruktúru, čím výrazne zvyšujeme šance na akceptáciu a publikovanie autorovej práce v medzinárodných technických, umeleckých, humanitných, medicínskych, či iných odborných časopisoch.

Cenník

Naše sadzby štandardných prekladov z/do angličtiny sa začínajú na úrovni 0,048 € za jedno zdrojové slovo, čo je približne 12 € za jednu normostranu. Pri objednávke prekladov s urgentným termínom dodania alebo pri grafických úpravách môže byť cena prekladu navýšená o dodatočný poplatok.

Štandardné preklady

12 €

 • 5 pracovných dní od objednávky
 • Preklady z/do anglického jazyka
 • Fixná cena vopred
objednávka

Úradné preklady

16 €

 • Krátke texty do 0,5 NS
 • Rodné, sobášne a úmrtné listy
 • Potvrdenia o trvalom pobyte a výpisy z registra trestov
objednávka

Konsekutívne tlmočenie

100 €

 • 4 hodiny tlmočenia
 • 8 hodín tlmočenia x 2
 • Nad 8 hodín tlmočenia x 3
objednávka

Cenu a termín dodania Vám zašleme v najkratšom možnom čase od oslovenia. Preklad začneme vyhotovovať až po potvrdení cenovej ponuky. Pre bližšie informácie nás kontaktujte prosím telefonicky.

cenová ponuka
FaLang translation system by Faboba