Kontakt

Kancelária

EMERALD
Winterova 1759/24, Piešťany
Tel/Fax: +421 (0) 33 - 772 9312
Mobil: +421 (0) 945 450 576, +421 (0) 915 061 415
E-mail:

Fakturačné údaje

EMERALD s.r.o.
Pod Párovcami 1268/156
921 01 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 46067329
IČ DPH: SK2023212268
Registrácia: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27074/T

Pre platbu cez PayPal kliknite na ikonu.

Kde nás nájdete

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti EMERALD (t.j. EMERALD s.r.o., IČO: 46 067 329 a Branislav Galo – EMERALD, IČO: 35 109 980) sa zaväzujeme chrániť súkromie našich zákazníkov a dodávateľov. To isté sa vzťahuje aj na zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré poskytujete Branislavovi Galovi, úradnému prekladateľovi pre anglický a slovenský jazyk, číslo licencie 970459 za účelom vyhotovenia úradného prekladu.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov, platné od 25. mája 2018, sa vzťahujú na webové stránky www.emerald.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť EMERALD s.r.o. a okrem toho, a len vtedy, ak sa jedná o úradné preklady na webové stránky na adrese https://iam.justice.sk, ktoré spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Za ďalšie používanie vašich osobných údajov zapísaných do elektronického denníka prekladateľa na adrese https://iam.justice.sk nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov ďalej v texte vysvetľujú, ako spracúvame osobné údaje vami poskytnuté alebo získané pri návšteve našich webových stránok.

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať, preto vám odporúčame ich pravidelnú kontrolu.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Pri prevádzke a správe našich webových stránok môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:

1. Informácie o používaní našich stránok vrátane podrobností o vašich návštevách, ako sú zobrazené stránky a zdroje, ku ktorým máte prístup. Takéto informácie zahŕňajú údaje o internetovej komunikácii, údaje o polohe a ďalšie komunikačné údaje, ktoré sme získali na štatistické účely výlučne prostredníctvom služby Google Analytics.
2. Informácie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Napríklad, ak použijete náš registračný formulár.
3. Informácie, ktoré nám poskytnete pri akejkoľvek komunikácii s nami.

Používanie cookies

Naše webové stránky, ktoré sa nachádzajú na adrese www.emerald.sk, nepoužívajú cookies a ani nezhromažďujú údaje o vašej IP adrese.

Používanie zhromaždených údajov

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme využívame pre účely poskytovania našich služieb. Okrem toho môžeme tieto údaje použiť na niektorý/niektoré z nasledujúcich účelov:

1. Poskytnúť vám informácie, ktoré od nás požadujete v súvislosti s našimi službami.
2. Poskytnúť vám informácie týkajúce sa iných produktov alebo služieb, ktoré vás môžu zaujímať. Takéto dodatočné informácie vám poskytneme iba vtedy, ak ste s tým vopred súhlasili.
3. Informovať vás o všetkých zmenách našich webových stránok a služieb.
4. Dodržiavať zo zákona vyplývajúce požiadavky a postupy, požiadavky od verejných a štátnych orgánov, príslušné technické normy, ako aj požiadavky vyplývajúce z našich interných predpisov.

Tieto údaje môžeme použiť aj inými spôsobmi, o ktorých vás budeme informovať v priebehu ich zhromažďovania.

Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejníme iným stranám ako je uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a to iba v prípade nižšie uvedených okolností:

1. Ak sme zo zákona povinní zverejniť vaše osobné údaje.
2. V prípade, že tak vyžaduje dodatočná ochrana pred podvodmi a súvisiace opatrenia na zníženie rizík podvodu.

Odkazy tretích strán

Príležitostne môžeme na tejto webovej stránke zahrnúť odkazy na tretie strany. Ak takýto odkaz uvedieme, neznamená to, že podporujeme alebo schvaľujeme pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok, na ktoré sa tento odkaz vzťahuje. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na takýto odkaz, by ste si mali skontrolovať aj pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Bezpečnostné opatrenia

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie a pravidelne kontrolujeme zraniteľnosť nášho systému. Permanentne pracujeme na zlepšovaní bezpečnostných opatrení a aktualizujeme naše pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s vývojom v oblasti bezpečnostných technológií.

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom akejkoľvek záležitosti súvisiacej s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo vzniesť námietku.

Kontaktný formulár


Opíšte anti spam kód z obrázka:
verification code
E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312