Úradné preklady

Úradné preklady | Cenník | Referencie

Úradné preklady

Branislav Galo – úradný prekladateľ anglického jazyka, číslo licencie 970459 

Úradný preklad môže vykonať len prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Cenník

Pri úradných prekladoch sa cena určuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

1 normostrana prekladu (aj začatá strana) 19,92.- €
Elektronická kópia  v cene prekladu
Bezodkladné vykonanie prekladu cena dohodou
Krátke dokumenty s rozsahom textu do 0,5 normostrany 16,00.- €
Výpis z registra trestov SK 16,00.- €
Potvrdenie o trvalom pobyte SK 16,00.- €
Apostilovaný rodný, sobášny a úmrtný list SK 16,00.- €
Rodný a sobášny list GB 16,00.- €
Rodný a sobášny list IRL 16,00.- €
Apostilovaný rodný a sobášny list GB 32.- €
Apostilovaný rodný a sobášny list IRL 32.- €

Normostrana = 30 riadkov so 60 údermi na riadok vrátane medzier - celkom 1800 znakov na stranu. Minimálne účtované množstvo je normostrana.

Referencie

jún 2002, Diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, BRATISLAVA

 

máj 2007, Potvrdenie o zahraničnej odbornej stáži
THE BANK OF NEW YORK, DUBLIN

 

júl 2007, Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312